O nas

Celem Fundacji jest działalność w zakresie udzielania wsparcia i opieki osobom chorym i niepełnosprawnym oraz ich opiekunom.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • wspieranie finansowe i rzeczowe osób, placówek i instytucji, których zadaniem jest prowadzenie działalności,
 • pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • prowadzenie działalności mającej na celu odciążenie opiekunów ludzi chorych i niepełnosprawnych,
 • organizowanie i finansowanie: opieki nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi, zabiegów rehabilitacyjnych i medycznych,
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy w tym osób na stałe zajmujących się bliskimi chorymi i niepełnosprawnymi,
 • działalność charytatywną,
 • działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka oraz praw człowieka,
 • prowadzenie szkoleń w zakresie działań opiekuńczych oraz wsparcia psychologicznego osób chorych i niepełnosprawnych i ich opiekunów,
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz osób na stałe zajmujących się bliskimi chorymi i niepełnosprawnymi,
 • promocję i organizację wolontariatu,
 • podejmowanie różnych działań mających na celu zapobieganie szerzeniu się i ograniczanie zjawisk patologii społecznych,
 • skupianie wokół idei Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami, w tym w szczególności młodzieży oraz przedstawicieli środowisk twórczych, intelektualnych i naukowych,
 • współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, oraz osobami fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji,
 • upowszechnianie w Internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji, i za pomocą wydawnictw wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji,
 • organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, a także upowszechniania tych doświadczeń oraz udzielanie porad i pomocy osobom zamierzającym tworzyć organizacje o podobnym do Fundacji profilu działania,
 • podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów Fundacji.

Och Fundacja Cele i Działania